2007-ben felújított épületünkben 550 négyzetméter alapterületen,100 férőhelyes teremmel, 2 tanteremmel rendelkezünk, ebédlővel, vendégszobákkal (az egész épületben állandó internetkapcsolat lehetséges). Hatalmas udvarunkban többféle sportolási lehetőség van,

–  az 5000 lélekszámú magyar falu legpatinásabb házai közé tartozik, amely alkalmas egy komoly, békés környezetben levő missziós központnak.

–  A gyülekezeti háznak irodalmi vonatkozásai is vannak: a hajdani Ungár-ház ugyanis a Mikszáth Kálmán: Noszty fiú esete Tóth Marival regény családi helyszíne, Észak-Bácska egyik legismertebb zsidó földbirtokos családjának tulajdona volt. Az 5000 lelkes magyar falu legpatinásabb házai közé tartozik, amely alkalmas egy komoly, békés környezetben levo missziós központnak.

Amennyiben érdekelné a missziónk, kérjük, imádkozzon értünk, támogasson bennünket, jelentkezzen.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 11:28

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Baptista közösségünk, központunk céljai:

  • A keresztyén értékrendek ismertetése
  • Az evangélium terjesztése
  • Nyári táborok szervezése, lebonyolítása
  • Hétvégi keresztény programok
  • Oktatási-kulturális rendezvények tartása
  • Fedezd fel Vajdaságot” vajdasági körutak szervezése
  • Szociális-karitatív tevékenységek
  • A szórványmagyarság felkarolása
  • Esélyteremtő programok fogyatékosoknak, munkanélkülieknek

felekezetközi konferenciák, képzések, előadások szervezése

„Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza hatalmas kegyelmét.” II Kor 9: 8a 

KIK A BAPTISTÁK

A mai baptizmus elso úttöroi azok az üldöztetésük miatt Angliából Hollandiába menekült hitvallók voltak, akik a bemerítés bibliai igazságát felismerve hitük vallomására 1609-ben, Amszterdamban bemerítkeztek. Egy részük visszatért Angliába, és 1612-ben, Londonban megalapították a jelenkori elso baptista gyülekezetet. Az egyháztörténet azonban igazolja, hogy a keresztyénség kétezer éves története során mindig voltak olyan evangéliumi csoportok, amelyek a baptisták által ma is vallott legfobb bibliai igazságokat hirdették. Így a baptisták joggal látják úgy, hogy tanításuk és hitéletük gyakorlati forrása az Újszövetség és az oskeresztény gyülekezetek példája.

Elnevezésüket másoktól kapták, de elfogadták a magukénak. A “baptista” kifejezés bemerítot jelent, s az Újszövetség eredeti görög szövegébol (baptidzo: bemeríteni, bemártani) származik, utalva arra, hogy a baptisták hitvallás alapján és bemerítéssel keresztelnek Jézus Krisztus rendelkezésének és az újszövetségi gyakorlatnak megfeleloen.

A baptista közösségek a kereszténység protestáns felekezeteinek sorába tartoznak. A mai baptizmus tanítását és gyakorlatát a reformáció idején a harmadik ágat képviselo anabaptista mozgalmak mérsékelt, biblikus csoportjai közelítették meg legjobban. Szokás a baptistákat a szabadegyházak között is említeni. A szabadegyházak történetileg az államegyház vagy a népegyház intézményének elutasítása jegyében jöttek létre. Az állam és az egyház szétválasztásának hívei. A személyes döntésen alapuló, önkéntesen vállalt tevékeny gyülekezeti tagság elvét vallják. Nagy hangsúlyt helyeznek a Bibliához való ragaszkodásukra, amely összekapcsolja a szabadegyházakat a reformáció egyházaival, a reformáció egyik legfontosabb alapelvének, a Sola scriptura elvének vállalásában, amely azt fejezi ki, hogy egyedül a Szentírás hitük és életük zsinórmértéke. Magyarországon a baptista közösséget a kisegyházak körében is említik, bár ezt nemzetközi méretekben már nem szerencsés használni, hiszen a bemerített baptisták száma a világon meghaladta a 43 millió fot. (Családtagokkal, látogatókkal együtt 100-120 millió ember tartozik a baptista gyülekezetek vonzáskörébe.) Újabban a történelmi egyház megnevezéssel is illetik a Magyarországi Baptista Egyházat, utalva ezzel arra, hogy több mint 150 éves múltra tekint vissza hazánkban. A baptistákkal szellemi rokonságban álló, – bár csak közvetetten – elodeinknek tekintheto anabaptisták már 1523-ban megjelentek országunkban. 1546-ban anabaptista hutteriták csoportjai telepedtek meg a Felvidéken, majd Nyugat-Magyarországon. Kezdettol fogva üldözések érték oket. Erdélyben Bethlen Gábor fejedelem – o a vallási türelem híve volt – telepítette le a hutteritákat (akiket habánoknak is neveztek) 1621-ben. A habánok hozzájárultak Erdély iparának felvirágzásához és komoly muvészi értéket képviselo kerámiáikról is híressé váltak. Az anabaptista közösségek Mária Terézia uralkodása idején szuntek meg Magyarországon. Egy részük kényszerbol katolizált, más részük Oroszországba menekült, majd onnan sokan Amerikába vándoroltak ki.

A baptisták száma hazánkban a századfordulón növekedett jelentosen. 1883-1907 között a magyarországi baptisták gyarapodása százalékosan csaknem annyi volt, mint Európa másik 17 országában együttesen. Az 1895. évi XLIII. t.c. alapján a baptista közösség 1905-ban államilag elismert felekezet lett. Az elso világháború után az elcsatolt területekre került a baptisták több mint kétharmada. Ma is többen vannak magyarnyelvu baptisták a környezo országokban, mint az
anyaországban. A két világháború között a trianoni határokon belül maradt gyülekezetek tagjainak létszáma az eredményes misszió folytán megduplázódott. A második világháborút követoen néhány évig további növekedés volt tapasztalható, majd következett a visszaszorítottság 40 éve, mely taglétszámban csökkenést eredményezett. Az utóbbi években bontakozó új lehetoségekkel a baptista gyülekezetek is élni szeretnének.

Összefoglalóan szólva a baptisták legfobb sajátosságaikról, elsoként kell említenünk a Szentírás kizárólagos tekintélyének elismerését. Nem fogadják el, hogy bármilyen egyházi hagyomány a Bibliával (a teljes Írással) egyenrangú, vagy azt meghaladó tekintélyre tarthatna igényt. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének például hitvallásaik, melyeket tiszteletben tartanak, ezek azonban nem állhatnak az Ige fölött. Egyébként a közös keresztyén örökség részeseiként elfogadják az Apostoli Hitvallásban és a Nicea-Konstantinápolyi Hitvallásban megfogalmazott alapveto és általános hitigazságokat.

A baptisták az Újszövetségi Szentírásból megismerheto önálló gyülekezetekben élnek. Gyülekezeti taggá csak megtért, önkéntesen csatlakozó, hitérol vallást tévo és bemerítkezett személy lehet. Vallják az egyetemes papság elvét, gyakorolják a gyülekezeti fegyelmet a lelki élet tisztaságának megorzése érdekében. A gyülekezetek lelki és anyagi ügyeiket önállóan intézik. A gyülekezetek háztartása az önkéntes adakozásra épül. Istentiszteleteik bensoségesek, melyeken elotérben áll az igehirdetés. A baptisták egész történelmük során küzdöttek a lelkiismereti és a vallásszabadság megvalósulásáért, a “szabad államban szabad egyház” eszméjének hirdetoi.

Végül egy olyan sajátosságot említünk, amelyet a baptista gyülekezetek mindig fontosnak tartottak: ez a lélekmentés. Az “európai baptizmus atyja” Johann Gerhald Oncken mondotta: “Minden baptista misszionárius.” Ez azt jelenteti, hogy minden gyülekezeti tag küldetése az evangélium hirdetése, a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel azok felé, akik még nem hallottak Róla, nem ismerik Ot, vagy akiknek valamiféle téves elképzelésük van az üdvösség felol. A Megváltó eretetét hirdetjük, akirol ez van megírva:

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az O egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Obenne, el ne vesszen, hanem ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.” (János evangéliuma 3. rész 16. verse.)

Alkalmaink:

Isten tisztelet
Vasárnap 18:00

Bibliaóra:
Szerdán 18:00

Kapcsolat:

Baptista Missziós Központ
Szerbia – Vajdaság
24340 BÁCSKOSSUTHFALVA, Pacséri út 14
web: http://www.baptista.hu/bacskossuthfalva/
kapcsolat tartó személy: NYÚL ZOLTÁN baptista lelkész – tanár

A BMC vezetője

tel.: +381 24 4744 485
srb/mob.: +381 63 577 320
hun/mob.: +36 20 886 1059
email: nyulz@stcable.net